Irlandia - Anglia - Walia - Szkocja - Panorama Firm

 • Dodaj firmę za darmo
 • Dodaj wpis profesjonalny
 • Dodaj wpis wyróżniony
 • Zamów wywiad z Redakcją
 • dodaj firmę za darmo!
 • wpis profesjonalny z logo i opisem działalno¶ci:
  £5 jednorazowo na zawsze!
 • wpis profesjonalny wyróżniony z logo,
  galeri± 3 zdjęć i opisem działalno¶ci:
  £10 jednorazowo na zawsze!
 • wpis profesjonalny plus wywiad z Redakcj± advertsbook.co.uk (cała strona reklamowa z wyróżnieniem):
  £50 jednorazowo!

Szkolenia dla fryzjerów Akademia w Nottingham, UKAKADEMIA FRYZJERSKA KAROLINY GRZELEWSKIEJ,
Certyfikowane Szkolenia i Kursy fryzjerskie w j?zyku polskim.

Jeste?my pierwsz? polsk? Akademi? Fryzjerstwa w Wielkiej Brytanii oferuj?c? system nauki na najwy?szym ?wiatowym poziomie. Dzi?ki nam mo?ecie zmieni? swoje ?ycie, poniewa? nieistotne jest to czym zajmowali?cie si? do tej chwili. Nasza Akademia Hair-Life Professional szkoli zarówno osoby praktykuj?ce w zawodzie, obecnych fryzjerów, jak równie? ludzi, którzy dopiero zamierzaj? zacz?? swoj? przygod? z fryzjerstwem. Ka?dy uczestnik szkolenia otrzymuje doskona?e warunki i profesjonalne przygotowanie do zawodu w oparciu o najwy?szy standard us?ug, najwi?kszy zakres wiedzy i najlepsz? jako?? produktów do pracy z mark? L'Oreal Professionnel. Je?li wi?c, jako fryzjer - chcesz mie? niebanaln? prac? i mo?liwo?? rozwoju, przyjd? do nas, a otworzymy przed Tob? drzwi kariery i do sukcesu. Po??czenie pasji z zarabianiem naprawd? dobrych pieni?dzy to gwarantowany sukces i pe?na niezale?no?? w ?yciu. Nasza Akademia Fryzjerstwa jest prowadzona przez utytu?owan? przez Brytyjski Hair-Council Pani? Karolin? Grzelewsk?, która posiada tytu? Mistrza, Senior-Stylisty oraz Trenera z licencj? nadan? przez United Kingdom Register of Learning Provider.

Pani Karolina Grzelewska jest znan? i cenion? specjalistk? oraz ekspertem w dziedzinie fryzjerstwa. Firma Hair-Life Professional powsta?a w roku 2006 w Polsce. W roku 2008 rozpocz??a swoj? dzia?alno?? na terenie Wielkiej Brytanii. Marka Hair-Life Professional jest zwi?zana z mark? oraz z Akademi? L'Oreal Professionnel, równie? jako partner handlowy i autoryzowany partner biznesowy. Od roku 2011 wspó?pracujemy z organizacj?: Futures Nottingham & Nottinghamshire i legalnie oraz prawnie - mo?emy prowadzi? szkolenia zwi?zane z przygotowaniem do nauki zawodów: fryzjer, fryzjer-stylista. Jako jedyny "Polski" salon w UK - posiadamy niezb?dne uprawnienia i certyfikacje nadane na nasz indywidualny program szkole?, w tym dodatkowo szkolenia Health & Safety, Business Managing, Marketing Advice. W roku 2013 otrzymali?my certyfikacj? od Urz?du Hair Council, która potwierdza najwy?sze standardy i profesjonalnie ?wiadczone us?ugi na rynku brytyjskim w bran?y fryzjerskiej.
Szkolenia prowadzi Mistrz i Trener Pani Karolina Grzelewska, która od roku 1996 czynnie uczestniczy w szkoleniach w Akademii L'Oreal w Anglii, we Francji oraz bierze udzia? w pokazach i w prezentacjach fryzjerskich. Licencjonowany SHR Trener Karolina Grzelewska przez wiele lat by?a szkolona przez najlepszych francuskich stylistów w Akademii L'Oreal w Warszawie, obecnie w Londynie oraz w Manchester. Dzi?ki osi?gni?ciom, wiele szkó? fryzjerskich ma mo?liwo?? wspó?pracy z nasz? firm? natomiast we wszystkich projektach wspiera nas marka L'Oreal Professionnel.

Nale?ymy równie? do brytyjskiej organizacji British Barber's Association oraz jeste?my oficjalnie zarejestrowana instytucja szkoleniow? w bran?y fryzjerskiej w UK Register of Learning Providers pod numerem: 10052775. Pani Karolina Grzelewska jest pierwsz? Polk?, która trafi?a na oficjaln? list? i rejestr mistrzowski w Wielkiej Brytanii dzi?ki Hair-Council.

Reasumujac: Nasza Akademia i Salon jest najlepszym miejscem na przygotowanie do pracy w zawodzie fryzjera! Szkolenia oraz kursy fryzjerskie, szkolenia w Akademii L'Oreal i praca na produktach z najwy?szej pó?ki - to gwarantowany sukces w karierze zawodowej!
Naszym celem jest podnoszenie standardów i jako?ci ?wiadczonych us?ug w bran?y fryzjerskiej przez fryzjerów oraz stylistów. Dbamy w ka?dym calu o pe?n? satysfakcj? i zadowolenie klienta wymagaj?cego!

Szkolimy od podstaw, szkolimy i podnosimy kwalifikacje obecnych fryzjerów. Pomagamy w uzyskaniu angielskich certyfikatów t.j. dyplom czeladnika lub mistrza. Nasze szkolenia gwarantuj? nie tylko pe?ne i profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie, ale równie? pomagaj? w za?o?eniu dzia?alno?ci, otwarciu salonu i zarz?dzaniu biznesem.
W naszej Akademii od podstaw nauczycie si? Pa?stwo, jak prawid?owo przeprowadzi? konsultacj? z klientem, jak prawid?owo dokona? analizy rdzenia w?osa czy stanu skóry g?owy (podstawy Trychologii), ale przede wszystkim poznacie Pa?stwo 11 technik strzy?e? na poziomie stylisty (przeci?tny fryzjer pos?uguje si? 1-2 technikami), poznacie arkana koloryzacji i upi??, otrzymacie wiedz? w zakresie w?a?ciwej piel?gnacji skóry g?owy i w?osów. 20 lat wiedzy oraz praktyki Mistrza Pani Karoliny Grzelewskiej poznacie Pa?stwo w zakresie szkole?, które s? przedstawione na stronie
www.szkolenia-fryzjerskie. co.uk

Prowadzimy równie? szkolenia jednodniowe z nowo?ci produktowych np. dekoloryzacje z OLAPLEX, TCA, ProFiber, szkolenia z us?ug dodatkowych t.j. keratynowe prostowanie i odbudowa, trwa?e intensywne koloryzacje, koloryzacje Contouring, Ombre, Sombre, Balayage, fryzury klasyczne, nowoczesne i awangardowe, upi?cia, w?a?ciwa piel?gnacja na bazie produktów Kerastase i L'Oreal. Pracujemy tylko na najlepszych ?wiatowych markach.

Zapewniamy zaj?cia i szkolenia g?ównie w Niedziele, aby u?atwi? organizacyjnie i czasowo mo?liwo?? nauki i dojazdu. Szkolenia odbywaj? si? w naszej siedzibie w Nottingham: 508 Carlton Road, NG3 2NS w godzinach od 10:00 do 19:00 w grupach maksymalnie 5 osobowych. (Grupy na rano oraz grupy popo?udniowe). Zapewniamy materia?y szkoleniowe, narz?dzia pracy oraz produkty L'Oreal oraz czynn? praktyk?, treningi z wyk?adami. Nie uczymy na ilo?? i szkolimy najlepszych! Ka?dy kurs i ka?dy poziom jest zako?czony egzaminem wewn?trznym. Tylko zaliczony poprawnie egzamin daje mo?liwo?? uzyskania certyfikatu w j?zyku polskim oraz angielskim. Dzi?ki naszej Akademii, mo?ecie Pa?stwo przyst?pi? do egzaminu pa?stwowego celem uzyskania dyplomu Czeladnika lub Mistrza bez konieczno?ci uko?czenia szko?y zawodowej.

Dodatkowa oferta wspó?pracy Franczyzowej - lepsza strona biznesu!

W?asna i dobrze prosperuj?ca firma to marzenie lub cel wielu osób, ale... istnieje strach i ryzyko niepowodzenia. Marka Hair-Life Professional posiada dla zainteresowanych biznesem fryzjerskim - propozycj? nie do odrzucenia! Mo?emy spe?ni? Twoje marzenie i sprawi?, ?e Twoja firma ju? od pocz?tku b?dzie odnosi? sukcesy i przynosi? oczekiwane zyski, dzi?ki franczyzie. Franczyza to Twój w?asny biznes, ale dzia?aj?cy pod szyldem renomowanej i uznanej ju? na rynku marki. Termin pochodzi z j?zyka angielskiego i oznacza d?ugofalow? wspó?prac? mi?dzy niezale?nymi przedsi?biorcami – franczyzodawc? a franczyzobiorc?, podczas której franczyzodawca nie tylko u?ycza franczyzobiorcy swojego znaku firmowego, ale równie? przekazuje wiedz? na temat prowadzenia firmy. Franczyzobiorca mo?e liczy? na sta?? pomoc handlow?, techniczn? oraz w postaci szkole? z zakresu prowadzonej dzia?alno?ci.
Je?eli jeste? inwestorem lub fryzjerem, który chce dynamicznie wej?? na rynek fryzjerski i rozwija? biznes to mamy dla Ciebie sprawdzon? i gotow? ofert? na otwarcie i prowadzenie presti?owego salonu urody w Twoim mie?cie!
Nie ukrywamy, poszukujemy najlepszych w swoim fachu fryzjerów-stylistów, dla których fryzjerstwo jest nie tylko pasj?, ale i sztuk?, która z roku na rok b?dzie udoskonalana oraz szlifowana na najwy?szym poziomie dla pe?nej satysfakcji wymagaj?cych klientów! Do??cz do naszego Team'u, poniewa? posiadamy najlepszy model wspó?pracy wewn?trznej a dodatkowo wykreujemy "najlepszych z najlepszych" fryzjerów. Zapewniamy wewn?trzne szkolenia zawodowe, marketingowe, zarz?dzanie, modu? dodatkowy: psychologia i perswazja.

Firma Hair-Life Professional posiada ubezpieczenie AXA Business Insurance £2mln / Lic. No.: 550.012.451. Nazwa firmy, nazwa marki, logo, projekty szkoleniowe oraz w?asno?? intelektualna Hair-Life Professional Salon & Academy s? chronione prawami autorskimi na terenie Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej.

Kontakt:
Hair-Life Professional Salon & Academy
Mrs Karolina Grzelewska
508 Carlton Road, Nottingham, NG3 2NS
tel. 0115 9414477, mob. 07903273408
www.hairlife.co.uk
www.szkolenia-fryzjerskie. co.uk

Facebook:
www.facebook.com/nottingha mfryzjer

Pozosta?e linki:
www.facebook.com/szkolenia fryzjerskieanglia
www.facebook.com/StylistaK arolinaGrzelewska
www.facebook.com/HairLifeP rofessionalUK
www.facebook.com/AkademiaF ryzjerstwaUK
www.facebook.com/nottingha msalon
www.facebook.com/szkolenia fryzjerskieanglia
www.facebook.com/SalonNott ingham 


Partnerzy:    Akademia Fryzjerstwa UK   |   Hair-Life Professional   |   RevolWEB.pl

O nas   |   Kariera   |   Reklama   |   Regulamin   |   Oferta   |   Dystrybucja   |   Partnerzy   |   Magazyn advertsbook.co.uk