Irlandia - Anglia - Walia - Szkocja - Panorama Firm

 • Dodaj firmę za darmo
 • Dodaj wpis profesjonalny
 • Dodaj wpis wyróżniony
 • Zamów wywiad z Redakcją
 • dodaj firmę za darmo!
 • wpis profesjonalny z logo i opisem działalno¶ci:
  £5 jednorazowo na zawsze!
 • wpis profesjonalny wyróżniony z logo,
  galeri± 3 zdjęć i opisem działalno¶ci:
  £10 jednorazowo na zawsze!
 • wpis profesjonalny plus wywiad z Redakcj± advertsbook.co.uk (cała strona reklamowa z wyróżnieniem):
  £50 jednorazowo!

Podatek lokalny czyli Council TaxCouncil Tax - Podatek lokalny w UK (Szkocji, Anglii, Irlandii P?n.)
18 kwietnia 2011 19:17 (aktualizacja: 21 maja 2013 15:53)
Council Tax - Podatek lokalny w UK (Szkocji, Anglii, Irlandii P?n.) Council Tax w Szkocji, Anglii, czy te? Irlandii Pó?nocnej jest podatkiem ustalonym przez w?adze lokalne i jest przeznaczony na op?acanie lokalnych us?ug i urz?dów takich jak policja, stra? po?arna, szko?y, biblioteki, o?wietlenie ulic, wodoci?gi oraz na utylizacj? i wywóz ?mieci.

Co to jest Council Tax
Kto musi op?aca? podatek Council Tax
Wysoko?? Council Tax i grupy podatkowe
Zwolnienia i ulgi z op?at Council Tax?
Zmiana miejsca zamieszkania a Council Tax
Metody p?atno?ci podatku
Zaleganie w op?atach Council Tax


Co to jest Council Tax
Zobacz tak?e:
Council Tax jest podatkiem ustalonym przez w?adze lokalne i jest on przeznaczony na op?acanie lokalnych us?ug takich jak policja, stra? po?arna, szko?y, biblioteki, o?wietlenie ulic, wodoci?gi oraz na utylizacj? i wywóz ?mieci.

W?a?ciciele i najemcy lokali mieszkalnych obowi?zani s? p?aci? podatek lokalny (Council Tax).

Council Tax obejmuje wszystkie budynki mieszkalne, wliczaj?c w to domy mobilne oraz ?odzie mieszkalne, dotyczy on zarówno domów posiadanych jak i tych, które musimy wynajmowa?.

Wysoko?? podatku zale?y od miejsca zamieszkania. S?uchacze studiów dziennych zwolnieni s? z p?acenia podatku, istniej? tak?e inne ulgi podatkowe.

Council tax zwykle nale?y p?aci? miesi?cznie. Mo?na to zrobi? za pomoc? Internetu, w sklepach z punktami op?at (PayPoint), albo poprzez sta?e zlecenie ze swojego konta bankowego.
Kto musi op?aca? podatek Council Tax
Na ka?dy dom, czy mieszkanie przypada jeden podatek Council Tax i zazwyczaj musi on zosta? op?acony przez w?a?ciciela budynku lub osob?, która ten dom wynajmuje.

Warto jeszcze doda?, i? osob? op?acaj?c? Council Tax nazywa si? "liable person" i powinna mie? uko?czone 18 lat.

Za p?acenie Council Tax jest odpowiedzialna osoba która:

mieszka w danym budynku i jest jego w?a?cicielem
mieszka w danym budynku, wynajmuj?c go (równie? "ubezpieczeni lokatorzy" (assured tenants), w my?l ustawy o zamieszkaniu z roku 1988 (Housing Act)
mieszka w danym budynku i jest lokatorem "statutory" lub "secure"
mieszka w danym budynku i go nie wynajmuje ale ma pozwolenie, aby tam mieszka?
mieszka w danym budynku nielegalnie (np. tzw. dziki lokator)
ma umow? o wynajem budynku na co najmniej sze?? miesi?cy, ale nie mieszka w nim
jest w?a?cicielem budynku, ale w nim nie mieszka

Wysoko?? Council Tax i grupy podatkowe
W momencie wprowadzenia Council Tax do ?ycia codziennego, wszystkie rodzaje budynków mieszkalnych zosta?y podzielone na specjalne grupy podatkowe.

Pogrupowane domy umieszczono w tabeli, która nazywa si? Valuation Band. Wycena domów oparta jest na ich warto?ci z dnia 1 kwietnia 1991 roku, a nie ich obecnej warto?ci. Valuation band okre?la jak du?y Council Tax musisz zap?aci?. Poni?ej mo?esz sprawdzi? online, do jakiej grupy kwalifikuje si? konkretny budynek, nale?y jednak wzi?? pod uwag?, ?e grupy podatkowe ró?ni? si? dla Anglii i Szkocji.

Council Tax nie jest jedynie zale?ny od grupy podatkowej, w której znajduje si? Twój budynek, jest on ró?ny w ka?dym regionie i ustalany indywidualnie dla regionu przez w?adze lokalne. W twoim lokalnym urz?dzie mo?esz sprawdzi? wysoko?? podatku dla twojej okolicy.

Anglia i Walia

http://www.voa.gov.uk/cti/Init S.asp?lcn=0


Szkocja

www.saa.gov.uk


W momencie kiedy budynek nie jest zamieszkany przez nikogo, w?a?ciciel mieszkania mo?e stara? si? wy??czenie jego osoby z obowi?zku p?acenia Council Tax'u lub ubiega? si? o zni?k?.
Zwolnienia i ulgi z op?at Council Tax?
Niektóre osoby, które wynajmuj? b?d? s? w?a?cicielami mieszka? oraz niektóre nieruchomo?ci mog? by? zwolnione z op?acania Council Tax.

Zwolnieniu mog? podlega? nast?puj?ce osoby (mieszkanie zamieszka?e tylko przez):

studenci studiów dziennych (full time);
osoby upo?ledzone umys?owo
osoby poni?ej 18 roku ?ycia
rezydenci domów opieki
opiekunowie osób niepe?nosprawnych (ale nie rodzina)


Zni?ki i ulgi:

ulga w wypadku kiedy w mieszkaniu mieszka osoba ucz?ca si? w trybie dziennym (full time);

gdy dochody rodziny s? niewielkie:
Czytaj wi?cej: Council Tax Benefit - zasi?ek do op?acenia podatku lokalnego / za mieszkanie


O szczegó?y nale?y pyta? tak?e w lokalnym urz?dzie zajmuj?cym si? Council Tax.

Zwolnieniu mog? podlega? nast?puj?ce nieruchomo?ci:

puste (niezamieszkane);
niezamieszkane, gdy osoba normalnie mieszkaj?ca tam przebywa w innym miejscu (np. szpitalu lub z bliskimi) gdy? wymaga opieki;
niezamieszkane, gdy osoba normalnie mieszkaj?ca tam przebywa w innym miejscu gdy? opiekuje si? inn? osob?;
b?d?ce w trakcie znacz?cych napraw lub remontów;
przeznaczone do rozbiórki;
b?d?ce cz??ci? zastawu hipotecznego przej?te przez po?yczkodawc?;
samodzielne mieszkania je?eli mieszkaj?ce w nich osoby s? na utrzymaniu w?a?ciciela g?ównej nieruchomo?ci;
przyczepy kempingowe i ?ódki znajduj?ce si? na posiad?o?ci gdzie Council Tax jest op?acany.
zamieszkiwane przez dyplomatów
zamieszkane przez wojskowych

Zmiana miejsca zamieszkania a Council Tax
Je?li zmieniasz miejsce zamieszkania - wyprowadzasz si?, musisz poinformowa? o tym fakcie w?adze lokalne. Jest to konieczne z dwóch powodów, pierwszy aby nie p?aci? zbyt wiele za stary dom lub mieszkanie, a drugi aby odprowadzi? odpowiednia ilo?? pieni?dzy za nowy budynek, który b?dziesz zamieszkiwa?.

Wyprowadzaj?c si? musisz dok?adnie powiadomi?:

urz?d miasta o tym kiedy dok?adnie si? wyprowadzasz, pozwoli to urz?dnikom zaktualizowa? wysoko?? twojego podatku za stary dom (mo?e si? zdarzy?, ?e otrzymasz zwrot);
urz?d nowego miasta o tym, ze si? wprowadzi?e? (je?li przeprowadzasz si? do innego regionu), aby urz?dnicy mogli naliczy? i rozpocz?? naliczanie twojego za nowy dom, w momencie zamieszkania go przez Twoja osob?.

Metody p?atno?ci podatku
Podatek lokalny nale?y p?aci? co miesi?c. Dost?pne s? ró?ne sposoby regulowania op?aty: przez Internet, w prowadzonych przez urz?d miasta rejonowych punktach poboru op?at (collection offices) oraz w niektórych sklepach i supermarketach.

Osoby posiadaj?ce rachunek w banku mog? dokonywa? p?atno?ci w formie sta?ego zlecenia p?atniczego (direct debit) – op?ata pobierana jest co miesi?c bezpo?rednio z konta.
Do??cz do POLEMI na facebooku i B?D? NA BIE??CO!
Zaleganie w op?atach Council Tax
Osoby o niskich dochodach lub osoby, którym przys?uguj? zasi?ki socjalne, mog? stara? si? o ulg? w podatku lokalnym.

Podatek lokalny nale?y op?aca? regularnie. Je?eli rata Council Tax nie zostanie zap?acona w ci?gu 28 dni od wyznaczonej daty, a dwie wcze?niejsze raty równie? nie zosta?y op?acone, osoba odpowiedzialna prawnie za p?acenie Council Tax traci uprawnienie do op?acania Council Tax w ratach.

Osobom, które zalegaj? w op?atach grozi kara w wysoko?ci 10 proc. kwoty podatku, a w ostateczno?ci nawet post?powanie s?dowe.

Osoby, których nie sta? na op?acanie podatku lokalnego powinny powiadomi? o tym urz?d miasta. Im wcze?niej urz?d zostanie powiadomiony, tym szybciej b?dzie móg? podj?? odpowiednie kroki, by nie dopu?ci? do powstania d?ugu.


www.advertsbook.co.uk
?ród?o: Glasgow City Council 


Partnerzy:    Akademia Fryzjerstwa UK   |   Hair-Life Professional   |   RevolWEB.pl

O nas   |   Kariera   |   Reklama   |   Regulamin   |   Oferta   |   Dystrybucja   |   Partnerzy   |   Magazyn advertsbook.co.uk