Irlandia - Anglia - Walia - Szkocja - Panorama Firm

 • Dodaj firmę za darmo
 • Dodaj wpis profesjonalny
 • Dodaj wpis wyróżniony
 • Zamów wywiad z Redakcją
 • dodaj firmę za darmo!
 • wpis profesjonalny z logo i opisem działalno¶ci:
  £5 jednorazowo na zawsze!
 • wpis profesjonalny wyróżniony z logo,
  galeri± 3 zdjęć i opisem działalno¶ci:
  £10 jednorazowo na zawsze!
 • wpis profesjonalny plus wywiad z Redakcj± advertsbook.co.uk (cała strona reklamowa z wyróżnieniem):
  £50 jednorazowo!

Ubezpieczenie, wypadek, odszkodowanie w UKRozmowa z reprezentantem firmy Accident Consulting
Kontakt: Tel: +44 1215203833, Mobile: 07511501373
www.accidentconsulting.co. uk

Mia?em wypadek! Czy nale?y mi si? odszkodowanie?

Ka?demu kto jest “ofiar?” wypadku, nale?y si? odszkodowanie. To osobie poszkodowanej, przys?uguje bezp?atna naprawa auta, samochód zast?pczy, odszkodowanie zdrowotne oraz pokrycie wszelkich kosztów poniesionych na skutek wypadku. “Sprawca” zdarzenia, ponosi ca?? odpowiedzialno?? prawn? i to z ubezpieczenia sprawcy, wyp?acane jest odszkodowanie oraz pokryte s? poniesione przez Ciebie koszty.

Pami?taj, i? wed?ug prawa, przys?uguje Ci darmowa pomoc oraz reprezentacja prawna, w procedurze dochodzenia odszkodowania. Firmy, które chc? pobiera? od Ciebie op?aty lub ??daj? zaliczek, omijaj z daleka!
Przyjrzyjmy si? kilku sytuacjom, w których ka?dy mo?e si? znale??. Sytuacjom, kiedy zostali?my poszkodowani, a nie wiemy, co powinni?my zrobi? oraz gdzie szuka? pomocy:

1) “St?uczka samochodowa”
Kiedy dosz?o do niegro?nej st?uczki, policja, nawet wezwana, doradzi uczestnikom zdarzenia, aby wymienili si? danymi i nie pojawi si? na miejscu wypadku. Osoby, zgodnie ze wskazówk?, powinny wymieni? dane takie jak: imi?, nazwisko, telefon, adres zamieszkania, nazw? ubezpieczyciela samochodu, oraz numer rejestracyjny auta. Kiedy wypadek by? gro?ny, policja pojawi si? na miejscu zdarzenia i sporz?dzi raport. W tym przypadku, popro? o numer referencyjny sprawy oraz dane policjantów.

Wyobra? sobie: Ty jeste? ofiar? zdarzenia, osoba która jest winna przyzna si? do winy, a w rozmowie z ubezpieczycielem b?dzie dochodzi?a swojej niewinno?ci. Musisz koniecznie zabezpieczy? si? przed tego typu sytuacjami. Rozgl?dnij si? czy na miejscu wypadku s? postronne osoby, które po?wiadczy? mog? jak dosz?o do wypadku. Popro? o ich imi?, nazwisko oraz telefon. Zrób tak?e zdj?cia miejsca wypadku, auta oraz obra?e? cia?a, chocia?by aparatem telefonu komórkowego.

Po ka?dym wypadku poszkodowany jest w lekkim szoku, a w organizmie utrzymuje si? wysoki poziom adrenaliny. To sprawia, i? pocz?tkowo nie odczujesz wszystkich dolegliwo?ci, te pojawi? si? mog? si? nawet do kilkunastu godzin po zdarzeniu. Nie mo?esz ignorowa? bólu, nawet najmniejszego bólu karku, pleców, g?owy czy r?ki. Zawsze musisz uda? si? do szpitala, aby by? przebadanym przez doktora lub umówi? si? na wizyt? u swojego lekarza (GP).

Bardzo istotne jest zg?oszenie st?uczki do w?asnej ubezpieczalni lub skontaktowanie si? z kancelari?, która kompleksowo zajmie si?: reprezentacj? wobec ubezpieczalni, napraw? auta, zorganizuje auto zast?pcze, uzyska odszkodowanie zdrowotne oraz pokrycie kosztów poniesionych przez Ciebie na skutek wypadku.

Jakiemukolwiek uleg?e? wypadkowi, prowad? “dziennik powypadkowy”. Zapisuj w nim poniesione koszty, np. transportu, lekarstw, fizjoterapii czy wysoko?? utraconych zarobków. Zapisane informacje b?d? przydatne podczas okre?lania wysoko?ci odszkodowania, które Ci si? nale?y.
Odszkodowanie zdrowotne przys?uguje poszkodowanemu kierowcy (auta, motocykla, roweru) jak i pasa?erom poszkodowanym w wypadku samochodowym, w metrze, autobusie, poci?gu czy tramwaju. Nale?y si? ono równie? pieszemu potr?conemu w miejscu publicznym.

2) “Mam przeci?ty palec, poniewa? pracodawca nie zapewni? mi r?kawic ochronnych...”
Je?eli uleg?e? wypadkowi w miejscu pracy, który wydarzy? si? nie z Twojej winy i dozna?e? obra?e?, mo?esz tak?e ??da? odszkodowania. Twój pracodawca posiada polis? ubezpieczeniow?, która jest wymagana ustaw? - Employer's Liability Insurance. Polisa ta zabezpiecza pracodawców na wypadek urazów pracowników podczas pracy. Wyp?ata odszkodowania dokonywana jest z polisy ubezpieczeniowej, a nie z kieszeni pracodawcy.

Bardzo wa?ne jest, aby? ka?dy, nawet najmniejszy uraz fizyczny zg?osi? prze?o?onemu.
Zrelacjonuj mu przebieg wypadku i koniecznie upewnij si?, ?e wszystkie szczegó?y dotycz?ce zdarzenia zosta?y poprawnie wprowadzone do ksi??ki zwanej "Accident Book". Je?eli masz w?tpliwo?? co do zgodno?ci raportu z rzeczywistymi przyczynami wypadku i jego przebiegiem to nic nie podpisuj! O?wiadczenia, które s? niezgodne z rzeczywisto?ci?, mog? “by? wygodne” dla pracodawcy, a Ty mo?esz straci? szans? na uzyskanie odszkodowania.
Podobnie jak w przypadku “st?uczki samochodowej”, sprawd? czy byli ?wiadkowie zdarzenia, jesli tak, to popro? o ich imi?, nazwisko i telefon. Je?li to mo?liwe, zrób tak?e zdj?cia miejsca wypadku oraz obra?e? cia?a.

Oczywi?cie tak?e, jak najszybciej udaj si? do szpitala, aby przebada? Ci? doktor lub umów si? na wizyt? u lekarza (GP).

3) “na chodniku brakowa?o p?ytki, potkn??em si? i z?ama?em nog?..”
Zawsze nale?y Ci si? odszkodowanie, je?eli nie z Twojej winy dosz?o do po?lizgni?cia, potkni?cia lub upadku np. w sklepie, pubie, restauracji czy na chodniku.

Odpowiedzialno?? za utrzymanie dróg i chodników w odpowiedniej kondycji spoczywa na w?adzach lokalnych. Istotn? kwesti? jest udowodnienie, i? droga lub chodnik by?y niebezpieczne dla pieszych. Na sklepach spoczywa odpowiedzialno?? zapewnienia bezpieczenstwa klientom. Je?eli uleg?e? wypadkowi w sklepie, wówczas sklep jest zobowi?zany do wyp?acenia Ci odszkodowania za poniesione szkody.

Podobnie jak w przy wypadku w pracy, zdarzenie powinno by? zg?oszone zarz?dcy, w?a?cicielowi terenu, lokalu, czy sklepu. Popro? tak?e o pisemne potwierdzenie takiego zg?oszenia. Je?li posiadasz to zachowaj bilety, rachunki ze sklepu, kina itp. potwierdzaj?ce obecno?? w danym miejscu. Sprawd? czy s? ?wiadkowie zdarzenia. Popro? o ich imi?, nazwisko i telefon. Zrób zdj?cia miejsca wypadku oraz uszkodze? cia?a i oczywi?cie udaj si? do szpitala lub lekarza.

Pami?taj ?e, pomoc prawna przy uzyskaniu odszkodowania za wypadek w Anglii i Walii jest bezp?atna. Je?eli mia?e? wypadek, który wydarzy? si? nie z Twojej winy niezw?ocznie skontaktuj si? z prawnikiem, który profesjonalnie podejmie si? dochodzenia odszkodowania w Twoim imieniu.

Wi?cej informacji o firmie:
-------------------------- -

ZABEZPIECZ SWOJ? RODZIN?, SWΌJ DOM ORAZ SWOJ? PRZYSZ?O??.

Z wielk? przyjemno?ci? informujemy, i? nasza firma poszerzy?a zakres ?wiadczonych us?ug i obecnie jeste?my w stanie zaoferowa? naszym Klientom pomoc w zakresie produktόw znajduj?cych si? na rynku finansowym.

Naszym priorytetem jest znalezienie dla Ciebie produktu, który nie nadwyr??y Twojej kieszeni, a tak?e zaoferuje najbardziej odpowiednie do Twoich potrzeb warunki. Nasz Niezale?ny Doradca Finansowy, Dominika Miescicka analizuje oferty wielu firm, po to, by wybra? najlepszy produkt dla Ciebie i Twojej rodziny

Potrzebujesz profesjonalnej i darmowej porady oraz wst?pnego wyliczenia kosztów?

Zapewniamy profesjonaln? pomoc przy wyborze ró?nego typu ubezpiecze? oraz kredytόw hipotecznych dost?pnych na ca?ym rynku. Nasz polski doradca, Dominika Miescicka pomaga w ca?ym procesie, pocz?wszy od wyszukania najlepszej oferty, wyja?nienia w jaki sposόb dany produkt jest zbudowany poprzez kontakt z ubezpieczycielem lub kredytodawc?, wype?nienie aplikacji a? po sfinalizowanie ca?ego procesu.

OFERTA:

UBEZPIECZENIE DOMU ORAZ MAJ?TKU
UBEZPIECZENIE NA ?YCIE
UBEZPIECZENIE W RAZIE CHOROBY LUB WYPADKU I BEZROBOCIA
UBEZPIECZENIE W RAZIE CHOROBY KRYTYCZNEJ
UBEZPIECZENIE SP?AT KREDYTU MIESZKANIOWEGO
OCHRONA DOCHODU W PRZYPADKU NIEZDOLNO?CI DO PRACY LUB UTRATY PRACY
PMI - PRYWATNE UBEZPIECZENIE MEDYCZNE
KREDYT HIPOTECZNY ODPOWIEDNI DO TWOICH POTRZEB
UBEZPIECZENIE DLA W?A?CICIELI NIERUCHOMO?CI POD WYNAJEM

Je?li chcia?by? uzyska? wi?cej informacji lub zasi?g?? porady na temat wymienionych na naszej stronie produktόw, zadzwo?: 0121 520 3833 lub 07511 501 373 lub napisz: insurance@accidentconsulting.c o.uk

 


Partnerzy:    Akademia Fryzjerstwa UK   |   Hair-Life Professional   |   RevolWEB.pl

O nas   |   Kariera   |   Reklama   |   Regulamin   |   Oferta   |   Dystrybucja   |   Partnerzy   |   Magazyn advertsbook.co.uk